Dewch i Adnabod y Tîm

Yr hyn sy’n arbennig am weithio gyda thîm bach a medrus iawn fel Adeiladwyr Môn Cyf yw bod gan gleientiaid fynediad uniongyrchol at staff allweddol, yn ogystal â’r rhai sy'n gyfrifol am brosiectau. Mae’r tîm Cwmpawd yn llawn cymhelliant, mae ganddynt sgiliau pellgyrhaeddol, ac mae'n dîm sy’n angerddol am y busnes. Mae gan y tîm agwedd anhygoel at waith, sy’n arwain at gwsmeriaid sy’n dychwelyd yn ogystal â’n hargymell i eraill.

Dyfed Owen
Rheolwr Gyfarwyddwr

“Dyfed yw Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni ers 1996. Mae ei gyfraniad gweithredol a’i agwedd ymarferol tuag at Reoli Prosiectau a Safleoedd yn sicrhau ei fod yn cadw rheolaeth dynn wrth ddarparu gwasanaeth o safon, o’r dylunio hyd at gwblhau contract. Wedi 30 o flynyddoedd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, yn y Deyrnas Unedig a thramor, mae gan Dyfed brofiad gwerthfawr sydd yn gymorth wrth lywio’r cwmni tuag at ddyfodol o dwf a llwyddiant. Mae ei gyfoeth o brofiad yn sgil gweithio ar brosiectau mawr yn yr Almaen wedi sicrhau bod nifer o brosiectau adeiladu newydd, gwaith adnewyddu, plastro allanol a mewnol, toi, gwaith tir, a gwaith sifil cyffredinol wedi'u cwblhau'n llwyddiannus.”

Cymwysterau a Hyfforddiant

• Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) • CSCS • Ymwybyddiaeth o Asbestos • Codi a Chario • Gweithio ar Uchder


Gethin E Williams
Cyfarwyddwr Contractau

Mae gan Gethin y gallu i ddatblygu amgylchedd gweithio cydweithredol, gyda thros 18 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, ac mae ganddo enw da fel Cyfarwyddwr Contractau. Mae ganddo brofiad helaeth o reoli contractau, prosiectau, adnoddau a rheoli masnachol, gyda'r gallu i ystyried “cylch bywyd cyfan” y broses ddylunio, rheoli a gweithredu. Mae Gethin yn un sy’n ei gymell ei hun yn ei waith, ac mae ganddo sgiliau arwain gwych yn ogystal â bod yn gyfathrebwr cryf. Mae mewn iechyd da, mae’n ymroddedig, yn frwdfrydig, ac mae'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm. Mae gan Gethin feddwl masnachol, a bydd yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â'r gyllideb, ac mae ganddo brofiad o reoli cyllidebau a gwahanol fathau o gontractau.

Cymwysterau a Hyfforddiant

• BSc CMnt • NEC3/4 APM • AMICE • CSCS • Ymwybyddiaeth o Asbestos • Codi a Chario • Gweithio ar Uchder


Lee Potter
Rheolwr Prosiect

“Mae gan Lee brofiad helaeth yn sgil gweithio ar brosiectau mawr ar draws gogledd a chanolbarth Cymru dros yr 11 mlynedd diwethaf. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o welliannau WHQS, gwaith adnewyddu allanol, cynlluniau EWI, a phrosiectau adeiladu newydd. Mae Lee wedi dangos ei fod yn unigolyn gweithgar, sy’n llawn cymhelliant ac yn hunan ddisgybledig. Mae wedi ymrwymo i weithio hyd eithaf ei allu ac ymdrechu i gyrraedd y safonau uchaf ym mhopeth a wnaiff ar ran ein cleientiaid.
Mae gan Lee y gallu i weithio’n hyblyg, ac mae'n gallu gweithio'n gynhyrchiol wrth ei bwysau ei hun neu fel rhan o dîm. Mae dyletswyddau Lee yn cynnwys rheoli gwaith adnewyddu, atgyweirio ac adeiladu newydd, o’r pwynt y sefydlir y safle hyd at gwblhau’r gwaith. Mae’n gyfrifol am y broses anwytho, rhaglenni, systemau rheoli traffig, a llunio a herio RAMS, gan sicrhau bod yr holl waith papur dyddiol/misol yn cael ei gyflawni ac yn gyfredol yn unol â’r ddeddfwriaeth a'r safonau diweddaraf. Mae ei brofiad yn cynnwys cwblhau gwaith adnewyddu allanol yn llwyddiannus gan gynnwys ail-osod toeau, rendro a gosod ffenestri ar 156 eiddo ag ynddynt denantiaid gan lynu wrth amserlen a chyllideb y cleient.“

Cymwysterau a Hyfforddiant

• Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) • CISRS Archwiliad sgaffald sylfaenol • Cymorth Cyntaf yn y Gwaith • Cydlynydd Gwaith Dros Dro • Cymhwysydd wedi'i gymeradwyo gan Webber


Ian McDonald

Ian McDonald
Rheolwr Safle

Daw Ian â dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant yn ogystal â chyfoeth o wybodaeth a sgiliau i dîm Adeiladwyr Môn Cyf. Mae ei 30 mlynedd yn y diwydiant wedi golygu ennill profiad sy'n cynnwys gosod siopau, gwaith cynnal a chadw adweithiol, gwaith saer coed ac ati.


Nick Jones
Rheolwr Safle Cynorthwyol

Mae Nick yn ymuno â’r tîm gydag enw da, wedi iddo fod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, ac yn ddiweddar cwblhaodd ei gyfnod yn y Brifysgol yn astudio cwrs Rheoli Peirianneg Adeiladu Bsc (Anrhydedd). Rydym ni’n edrych ymlaen at ei gefnogi yn ei rôl newydd.

Cymwysterau a Hyfforddiant

• Rheoli Peirianneg Adeiladu

Nick Jones


Dylan Parry

Dylan Parry
Contracts Supervisor

Cyfieithiad dod yn fuan..

Dylan joins the Adeiladwyr Mon team this month bringing over 12 years of experience within the Housing and Construction industry. A previous Clerk of Works for one of North Wales’ largest Social Housing provider, Dylan is driven by performance and quality in a fast pace environment. Dylan’s wealth of knowledge and experience will undoubtably assist with the success of our company.

 


Andrew Swindells
Procurement Assistant

Cyfieithiad dod yn fuan..

Andrew joins the Adeiladwyr Mon team this month bringing a wealth of experience not only in the Construction industry but also within the procurement of materials process. Andrew’s keen eye and attention to detail along with previous experience working for a national Builders Merchant, he will undoubtably play an integral role in ensuring our relationship between our valued supply chain continues to flourish.

Andrew Swindells

 

 

Adeiladwyr Môn Cyf

Suite A, Canolfan Fusnes Ynys Môn, Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7XA

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif 09206798

Polisi Preifatrwydd (i ddilyn yn fuan...)

Hawlfraint © 2021 Adeiladwyr Môn Cyf. Cedwir Pob Hawl – Gwefan gan Delwedd